Wideo performerns artystyczny (2012)

Marina Gržinić i Aina Šmid eksplorują zdecentralizowaną pozycję podmiotu ukaza- nego na wielu płaszczyznach. Będąc Europejjka- mi, mieszkankami Bałkanów, Słowenii, byłej Jugosławii, kobietami artystkami nurtu queer, Gržinić i Šmid pracują razem od 1982 roku na polu sztuki wideo. Współpracę rozpoczynały na undergroundowej scenie muzycznej byłej Jugosławii, łącząc ruch punkowy ze sztuką performensu, stworzyły razem ponad 40 arty- stycznych projektów wideo, filmów oraz licznych instalacji medialnych i wideo; wyreżyserowały wiele dokumentów wideo i produkcji telewi zyjnych. Ironia gry sztuką pogłębia ich krytycznie naładowane sposoby przedstawiania uprzed- miotowywania i różnych form zależności. Ta ambiwalentna gra tożsamości, niekiedy sprzecz- nych ze sobą wartości, realizuje się przez dekonstrukcję, przywłaszczanie materiałów kul- tury masowej i mediów oraz krytykę narratywną. Artystki pracują razem na polu sztuki wideo od trzydziestu lat, zestawiając wspomnienia o ko- munistycznej przeszłości i jego symboliki ze sprzecznościami warunków post-socjalistycz- nych, angażując się przy tym w krytykę hege- monii Zachodu i globalnego kapitalizmu.

W sztuce wideo, a zwłaszcza w sztuce no- wych mediów, abstrakcyjność świata przed- stawianego i zapoznawanego przy pomocy nowoczesnej techniki staje się dzisiaj środkiem ekspresji w strategii komunikacyjnej całego regionu, na obszarach dawnej Europy Cen- tralnej i Wschodniej. Pozowanie można tutaj postrzegać jako swobodną przestrzeń dla odtwarzanych tożsamości, wspomnień i his- torii. Przy identyfikacji genderowej oznacza to także formę maskarady, performatywność Po projekcjach w

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku prezentacja zostanie pokazana w CCA Glasgow, Szkocja. Projekt jest organizowany w związku z programem TREEC: Tłumacząc Rosyjską i Wschodniouropejską Kulturę, Inicjatywa tworzenia sieci poszukiwań badawczych finansowany przez UK’s Arts and Humanities Research Council. http://www.gla.ac.uk/schools/socialpolitical/research/centraleasteuro- peanstudies/projects/treec/ Zaprojektowany przez: Zvonka Simčič

download pdf>>

Posted in leaflets

Bilokacija (Bilocation) (1990)

Post-socialism + Retroavant garde + Irwin, video, 1997

Deklica z oranžo (The Girl With Orange) (1987)

Moscow Portraits (1990)

Cindy Sherman or Hysteria Production Presents a Reconstruction of Sherman’s Photographs (1984)

Trenutki odločitve (Moments of Decision) (1985)

Labirint (Labyrinth) (1993)